Vrijwilligers

Beleid: Inventarisatiebeleid vrijwilligers

Bepalen van de stand van zaken in 4 stappen:
In een viertal stappen kun je een actuele stand van zaken met betrekking tot het vrijwilligerwerk in de club in kaart brengen. Je hoeft deze stappen niet allemaal (volledig) uit te voeren. Het kan namelijk zijn dat je ten aanzien van bepaalde onderdelen al een redelijk goed beeld hebt.

Deze stappen zijn:
1. Bepalen van de belangrijkste knelpunten in de club.
Voor welke functies of taken is het (nu of in de toekomst) moeilijk (geschikte) mensen te vinden? Welke taken worden niet of niet goed uitgevoerd?

2. Beschrijven van de samenstelling van het vrijwilligersbestand
Wie zijn nu vrijwilliger? Hoe is de opbouw van het vrijwilligersbestand naar leeftijd, geslacht, etc?

3. Opsporen van problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen Is er sprake van een groot verloop onder vrijwilligers? Waarom stoppen vrijwilligers? Hoe ervaren de huidige vrijwilligers hun werk?
TIP! Voeren van begeleidingsgesprekken

Om er achter te komen welke problemen vrijwilligers ervaren is het opvoeren van een begeleidingsgesprek een goed middel. Als je dat regelmatig doet bijvoorbeeld één of twee keer per jaar kun je daarmee problemen ook vóór zijn. Je geeft namelijk vrijwilligers zo tijdig de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken.. Een anderen minder tijdrovende mogelijkheid is het organiseren van groepsbijeenkomsten met vrijwilligers.

4. Nagaan wat er al aan vrijwilligersbeleid gedaan wordt en wat er beter kan.
Aan welke onderdelen van vrijwilligersbeleid wordt al voldoende aandacht besteed? Welke onderdelen moeten verbeterd worden? wat doen we al en wat kan beter?

Beantwoording van deze vragen levert een beeld op van waar de belangrijkste knelpunten liggen en welke onderdelen van het vrijwilligersbeleid verbetering behoeven. Aangezien het niet mogelijk is om alles tegelijk aan te pakken, moeten daarbij prioriteiten gesteld worden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.